ครูตา

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


1. ได้เรียนรู้จักการใช้ไวยากรณ์
2. ได้ฝึก พูด อ่าน เขียน เพราะไม่ได้ใช้มานาน
3. รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม
4. ได้เรียนรู้การใช้ประโยคที่ใช้ในชีวิตประำจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น: