ครูตา

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร


1. ได้รู้จักการสร้างปล็คของตัวเอง
2. เข้าใจการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเดิม
3. ได้เรียนรู้จักการระบบคอมพิวเตอร์

zwani.com myspace graphic comments
Myspace What's Up Graphics

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


1. ได้เรียนรู้จักการใช้ไวยากรณ์
2. ได้ฝึก พูด อ่าน เขียน เพราะไม่ได้ใช้มานาน
3. รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม
4. ได้เรียนรู้การใช้ประโยคที่ใช้ในชีวิตประำจำวัน

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


1. ได้รู้หลักการเขียนภาษาไทย
2. ได้เข้าใจการเขียนภาษาไทยบางคำได้ถูกต้อง
3. ได้ฝึกการพูด ฟัง อ่านเขียน ได้ถูกต้อง
4. ได้รู้จักสำนวนและการสัมผัสสระ
5. ได้เข้าใจความรู้สึกของภาษาไทยjavascript:void(0)
zwani.com myspace graphic comments
Myspace Christian Comments